Privacy en cookie statement (AVG)

De Maese Projecten B.V. en alle aan haar gelieerde (project)ondernemingen.
Bij gebruik van onze producten en diensten kunnen wij informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het invullen van een contact- of interesseformulier, het inschrijven op een woning, het aanmelden voor een nieuwsbrief (om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen rondom een project), het aanvragen van een brochure of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze websites en andere diensten, zoals evenementen en acties.
Aan de hand van de inzichten die we daaruit verkrijgen, verbeteren we onze communicatie omtrent projecten, en realiseren we producten en diensten die steeds op uw behoeften aansluiten. Daarnaast doen we dit uit commerciële overwegingen. Een goed inzicht in de producten stelt derden in staat u de producten en diensten waar u in bent geïnteresseerd, beter aan te bieden.
U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

 1. Recht op privacy
 2. Persoonsgegevens
 3. Verwerking van persoonsgegevens
 4. Vastleggen van gegevens
 5. Verstrekking aan derden
 6. Bewaartermijnen
 7. Beveiliging persoonsgegevens
 8. Rechten omtrent persoonsgegevens
 9. Cookies en sociale media plug-ins
 10. Beheren van cookies
 11. Contact

Recht op privacy
Wij hechten waarde aan uw recht op privacy en streven ernaar uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, en specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018. FG-nummer is FG003318

Ondanks dat De Maese van uit haar kernactiviteit (ontwikkelen en verkopen van woningen) niet verplicht is tot het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming (FG), hebben wij ons wel aangemeld bij de autoriteitpersoonsgegevens meer informatie hierover kunt u hierover hier lezen. Voor vragen over het privacybeleid van De Maese en of aan haar gelieerde ondernemingen kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, de heer M. Faber. (privacy@demaese.nl)

Hieronder leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, hoe en voor welke doeleinden we uw persoonsgegevens kunnen verwerken en aan wie uw persoonsgegevens doorgegeven kunnen worden. Verder bevat dit Privacybeleid belangrijke informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan dit Privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn dit Privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie van dit Privacy beleid is beschikbaar op onze website www.demaese.nl. Wij raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. U kunt ons ook verzoeken om een kopie van de meest recente versie van dit Privacybeleid aan u op te sturen.

Persoonsgegevens
In het kader van onze diensten verzamelen wij persoonsgegevens van onze klanten, bezoekers van onze websites, ontvangers van onze nieuwsbrieven, personen die telefonisch contact met ons opnemen en sollicitanten.

Verwerking van persoonsgegevens
Wilt u zich inschrijven voor een woning, een contact- of interesseformulier invullen, een nieuwsbrief ontvangen of een account aanmaken om berichten op een forum te plaatsen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), en welke gegevens optioneel zijn.

Wij kunnen op verschillende manieren informatie over u verzamelen:
Direct van u, door het invullen contact- of interesseformulier: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en uw interesse;
Direct van u, door het aanvragen van informatie of producten via onze websites zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief of brochure: hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
Indirect, van derden partijen, bijvoorbeeld van bedrijven waarmee wij samenwerken;
Indirect door openbare bronnen / openbare registers te raadplegen, door eigen onderzoek en, door contact op te nemen met bedrijven;
op andere wijze, bijvoorbeeld wanneer u een van onze websites bezoekt, via het gebruik van cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken).

Hiermee kan De Maese de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Eventuele voorkeur van project

Vastleggen van gegevens
Wij verzamelen onder meer identificatie- en contactgegevens van u. Dit doen wij op basis van drie grondslagen, namelijk hetzij 1) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, hetzij 2) het gebruik van uw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde, en op basis van uw toestemming.
Hieronder hebben wij aangegeven welke gegevens wij van u verzamelen, voor welke doelen wij deze gegevens gebruiken en welke juridische grondslag wij hiervoor hanteren.

Persoonsgegevens:

Doelen en grondslagen:
uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens) klanten administratie 1)

leveranciers administratie 1)

administratie en beheer van sollicitaties via de website 2)

om brochures en of diensten te leveren die u heeft aangevraagd 1)

in het kader van uw registratie via de website voor een account (onder meer om producten te kunnen bestellen, documenten te downloaden of om op blogs en fora te kunnen reageren) 2)

administratie en behandeling van verzoeken om informatie, feedback en klachten 2)

voor debiteuren- en crediteurenadministratie 1)

voor marketingdoeleinden (zoals het versturen van nieuwsbrieven of reclame-uitingen) 2)

uw IP adres en surfgedrag op de website om onze diensten te verbeteren 2)
uw identificatie en contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN, of andere

om onze eigendommen, bedrijfsvoering en personeel te beschermen

in het kader van een zakelijke transactie (koop van uw woning) 1)

voor geschillenbeslechting en het waarborgen van onze positie daarbij 1)

het nakomen van wettelijke verplichtingen 2)

1. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u;
2. betekent dat wij uw gegevens gebruiken omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of van een derde.

Verstrekking aan derden
Wij kunnen persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, uitwisselen met groepsmaatschappijen en combineren met door deze groepsmaatschappijen verwerkte gegevens. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dit hier melden.
Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) kunnen daarnaast worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derden voor het per telefoon en/of per post toezenden van informatie en aanbiedingen.
Alleen als u ons daarvoor (ondubbelzinnige) toestemming hebt gegeven, kunnen wij u via e-mailinformatie en aanbiedingen van derden toesturen over hun producten en diensten. Dergelijke informatie en aanbiedingen zullen altijd worden verstuurd vanuit De Maese.
In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk en onze diensten te garanderen.
Ook kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van ons aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, zoals de bij het project betrokken makelaar, notaris, aannemer en de leveranciers van keuken, badkamer, sanitair, tegels, verwarming en dergelijke, tenzij de verkrijger de ondernemer meedeelt dat hij/zij daarop geen prijs stelt. Voorts kunnen de gegevens worden gebruikt t.b.v. de afhandeling van eventuele klachten, het uitvoeren van een klantwaarderingsonderzoek, het aanvragen van een waarborgcertificaat bij SWK en het informeren over de voortgang van het project en projectgerelateerde nieuwsfeiten.
Tot slot kunnen we bepaalde geanonimiseerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde advertentie hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

Een lijst met verwerkers van gegevens, waarmee wij verwerkersovereenkomsten hebben en het doel daarvan kunt u hier bekijken.

Bewaartermijnen
De Maese bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Meer informatie over de concrete bewaartermijnen, leest u in onderstaande tabel.

Persoonsgegevens Bewaartermijn
Gegevens om een account aan te maken op de website voor registratie of inschrijving, in te schrijven op een nieuwsbrief, download van projectformatie Maximaal 2 jaar na beëindiging van desbetreffende project
Gegevens voor de koop van een woning Wettelijk termijn / 7 jaar
Website gebruikersdata Maximaal 1 jaar
Gegevens van sollicitanten Maximaal 4 weken na beëindigen van de procedure
Gegevens van leveranciers Maximaal 7 jaar

Beveiliging
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

De Maese maakt gebruik van “eigen servers”, deze servers worden dus niet extern gehost. De servers zijn voorzien van SSL-encryptie en maken gebruikt van 2-staps verificatie inloggegevens. De delen van de server waar persoonsgegevens zijn opgeslagen zijn slechts door een zeer select aantal medewerkers bereikbaar. Dit zijn de medewerkers die o.a. de koopovereenkomsten met kopers maken.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan privacy@demaese.nl. Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan groepsmaatschappijen of aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.
Welke gegevens meesturen bij vragen over uw gegevens?
Stuur een e-mail aan privacy@demaese.nl o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens”. Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.
Waarom kan een verzoek eventueel worden geweigerd?
Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).
Overigens hebt u op veel van onze websites de mogelijkheid om uw eigen persoonsgegevens zelfstandig in te zien of te wijzigen, en kunt u uw persoonsgegevens die u zelf op zo’n website hebt ingevoerd, verwijderen via de daartoe gegeven mogelijkheden.

Rechten omtrent persoonsgegevens
U heeft (onder omstandigheden) het recht:

 • op informatie en inzage van uw gegevens;
 • op verbetering van persoonsgegevens;
 • op verwijdering van uw persoonsgegevens (‘recht om vergeten te worden);
 • op beperking van de verwerking;
 • van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare, en machine-leesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.

Daarnaast hebt u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

Cookies en social media plug-ins
Wij gebruiken cookies, fingerprints (of vergelijkbare technieken) en sociale media plug-ins op onze websites en mobiele applicaties. Sommige hiervan zijn essentieel om de websites en mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.
Cookies zijn kleine informatiebestanden die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer of mobiel toestel via uw browser. Op onze websites en mobiele applicaties gebruiken wij de volgende cookies:

Type cookie Doel van de cookie
Noodzakelijke cookies/ technische cookies Dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties en die ervoor zorgen dat u bepaalde delen ervan kan gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties, om gegevens in te vullen, enz.
Analytische cookies Deze cookies stellen ons in staat om de bezoekers van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te herkennen, het aantal bezoekers te tellen en vast te stellen op welke manier zij navigeren. Dit helpt ons om de bezoekersnavigatie te verbeteren en te verzekeren dat bezoekers sneller en gemakkelijker vinden wat ze nodig hebben.
Performantie cookies We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties. Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe gebruikers interageren met onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties, waarom bepaalde foutmeldingen voorkomen en ze stellen ons in staat om nieuwe functies te testen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruiksgemak van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te vergroten.
Functionele cookies De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor te zorgen dat u een meer gepersonaliseerde gebruikservaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur onthouden.
Traceer/ advertentiecookies Onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties / marketing e-mails maken gebruik van traceercookies om de statistieken van gebruikers te traceren en u gepersonaliseerde berichten, advertenties, en promoties te kunnen sturen.
Fingerprints Fingerprints onthouden de instellingen van een pc in een code. Fingerprints worden gebruikt voor het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen en wachtwoorden ten behoeve van een efficiënt gebruik van de website; het analyseren van het gebruik van onze websites om onze websites daarmee te kunnen verbeteren; het verzamelen van gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag om onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten mogelijk te maken. Het inschatten van uw interesses op basis van uw bezoek aan andere websites.

Daarnaast gebruiken we social media plug-ins. Deze maken het mogelijk om u aan de hand van uw social media profiel te herkennen en om bepaalde gegevens (zoals uw identificatie- en contactgegevens en uw profielfoto) te importeren. Zij maken het eveneens mogelijk om social media (LinkedIn, Twitter, Facebook) ‘share’ knoppen te gebruiken. Meer informatie hieromtrent kunt u terugvinden in het Privacy beleid van uw sociale media diensten. Indien u geen verbinding wenst te maken met uw sociale media profiel, dient u zich hiervoor af te melden voordat u onze websites / web-toepassingen / mobiele applicaties gebruikt.
Sommige van de cookies en sociale media plug- ins zijn essentieel om de websites / web-toepassingen / mobiele applicaties te laten werken, anderen dienen om u een betere, snellere en veiligere gebruikservaring te bieden.

Beheren van cookies
U kunt uw internet browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken. Voor meer informatie over het aanpassen van de cookie-instellingen van uw browser verwijzen wij naar de links hieronder:

Cookie instellingen in Google Chrome
Cookie instellingen in Microsoft Internet Explorer
Cookie instellingen in Firefox
Cookie instellingen (algemeen)

Wij maken u er op attent dat indien u gebruik maakt van een andere computer, u daar uw browserinstellingen opnieuw dient aan te passen.

Contact
Postadres: Postbus 61011, 3002 HA Rotterdam
Vestigingsadres: Westerlaan 62, Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65762126
Telefoon: 06-53750105
E-mailadres: privacy@demaese.nl

Versie 1.5 d.d. 22-05-2018