Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die De Maese Projecten B.V. aan de samenstelling van de informatie besteedt, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie op de website www.demaese.nl onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website www.demaese.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Mease Woningen (ook niet via een eigen netwerk).

De Mease Projecten B.V. kan er niet voor instaan dat de informatie op de website www.demaese.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Mease Projecten B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website www.demaese.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om de website www.demaese.nl te kunnen raadplegen.